Висока температура середовища (ТС), як і підвищена температура тіла, впливаючи на судинний тонус, змінює мікрогемоциркуляцію, що не може не впливати на виникнення і перебіг туберкульозу (ТБК). Для вирішення цього питання нами вивчена залежність захворюваності на ТБК, що приведена в роботі E.S.Hershfield (Tuberculosis in the World//Chest.—1979.— Vol.76, №6.—P.805-811), від середньої температури січня, липня і, відповідно — року в 69 країнах Америки, Африки і Європи, поданій в «Физической географии частей света» (И.М. Шангрова.—Москва: Высшая школа, 1962). З цією метою обчислено коефіцієнт кореляції г між захворюваністю на ТБК і середньою ТС та ступінь його вірогідності — Р. В країнах цих континентів існує слабка позитивна залежність захворюваності на ТБК від величини середньої ТС. Ця залежність є більш тісною в січні (r=0,2, Р<0,05) і дуже слабою,але достовірною в липні (г=0,07; Р<0,05). Протягом року цей зв'язок має такий математичний вираз: r=0,2; Р<0,05. Пряма залежність захворюваності на ТБК від середньої температури липня особливо добре простежується в 23-х країнах Європи (r=0,58) і доведена з високою вірогідністю (Р<0,001). Отже, ТС, впливаючи в першу чергу на системний судинний тонус людини, міняє роботу серцево-судинної системи, що відбивається на частоті виникнення і перебігу ТБК.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: