Мета роботи — вивчення впливу несприятливих забруднюючих факторів навколишнього середовища на вільнорадикальні процеси у крові 72 хворих на хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ), що мешкають у різних екологічних умовах (у великому промисловому місті, сільській місцевості та «ліквідаторів» аварії на ЧАЕС). Оцінювався стан системи пере- кисного окислення ліпідів (ПОЛ) за рівнем малонового діаль- дегіду (МД), молекул середніх мас (МСМ) і супероксиддісмутази (СОД). Була встановлена вірогідна активація процесів ПОЛ у всіх хворих на ХОБ, що виражалося у накопиченні МД на тлі напруження антитоксичної системи захисту (за підвищення вмісту МСМ та активності СОД). Отже, умови мешкання (промислове забруднення атмосфери) або отримана в минулому доза радіоактивності вірогідно не впливають на активізацію вільнорадикальних процесів у крові хворих на ХОБ.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: