Метою роботи було вивчення ефективності хірургічного лікування хворих на туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, ускладнений бронхіальною астмою та хронічним бронхітом з бронхообструктивним синдромом, які перебували на стаціонарному лікуванні в ІФП АМН України з 1980 по 1998 р. Прооперовано 44 хворих. Під час операції 19 (43,2%) хворим, 1 група, застосована методика селективної симпатектомії та циркулярної де- нервації кореня легені. Другу групу складали 25 (56,8%) хворих, яким під час операції симпатектомія та денервація не застосовувались. В ранньому післяопераційному періоді у хворих першої групи достовірного погіршення основних показників функції зовнішнього дихання (ФЗД) не спостерігалось, в той час, як у ірупі порівняння це погіршення набуло статистичної значущості. У віддалений термін після операції (5-8 років) відзначалось незначне погіршення показників ФЗД лише у 6 (31,6%) хворих першої груші, але вони залишалися кращими, ніж до операції. Достовірних змін ФЗД у хворих другої групи не спостерігалось. Таким чином, при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, ускладнений бронхіальною астмою та бронхообструктивним синдромом, доцільно виконувати селективну симпатектомію та денервацію кореня легені.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: