З перших років існування системи післядипломної освіти медичних фахівців підготовці і підвищенню кваліфікації фтизіатрів приділялось багато уваги. Для практикуючих лікарів у Київському інституті вдосконалення лікарів з 1918 р. викладались окремі теми, а з 1920 року проводився самостійний курс з туберкульозу, який в 1935 р. було перетворено на кафедру туберкульозу.
З науковими і практичними досягненнями в діагностиці, лікуванні і профілактиці туберкульозу пов’язані перманентній перегляд і вдосконалення підготовки і підвищення кваліфікації фтизіатрів у нашій державі. В останні 6 років зміни форм і терміну підготовки фтизіатрів обумовлені також економічним становищем медичної галузі.
Формування висококваліфікованого фахівця після отримання диплому по закінченні вищого навчального закладу в основному відбувається в закладах системи післядипломної освіти (Київська медична академія післядипломної освіти, Харківський та Запорізький інститути удосконалення лікарів, факультети підвищення кваліфікації медичних навчальних закладів).
Організаційно формування спеціаліста відбувається в два етапи. Перший — післядипломне засвоєння основних професійних навичок і оволодіння спеціальними базовими знаннями в період навчання в однорічній інтернатурі. Для ^йбільш підготовлених інтернів з метою подальшого зростання їхнього професіоналізму впроваджена форма навчання -іивищого освітньо-професійного рівня — магістратура, під час якої магістрант має підготувати і захистити магістерську дисертацію. Крім підготовки спеціаліста в інтернатурі можлива й перепідготовка інших фахівців за новою спеціальністю  —    на циклах спеціалізації або за індивідуальним планом.

 

Другий етап формування спеціаліста — систематичне підвищення кваліфікації на передатестаційних і тематичних циклах, на циклах інформації та стажування. Для окремих спеціалістів за конкурсом використовується одна з найефек- зюніших форм вдосконалення — клінічна ординатура.

 

З урахуванням потреб охорони здоров’я в кадрах фтизіатрів в 1997 р. підготовлено 104 інтерни на 11 кафедрах вищих медичних навчальних закладів України.

 

На 3 кафедрах туберкульозу та фтизіопульмонології (КМАПО, Харківський та Запорізький ІУЛ) в 1997 р. проведено 28 циклів, в т.ч. 10 передатестаційних, 11 — тематичного вдосконалення, 3 — спеціалізації і 4 цикли інформації та стажування. На циклах навчалось 380 фтизіатрів, що становить 14% їх загальної чисельності.
На кафедрі фтизіатрії Київської медичної академії післядипломної освіти використовуються всі форми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фтизіатрів. Найбільший контингент слухачів спостерігається на передатестаційних циклах, бо сьогодні головною метою перебування спеціаліста на циклах підвищення кваліфікації, на жаль, є складання іспиту на відповідність певному кваліфікаційному рівню й отримання відповідного свідоцтва на чергову атестацію.
Аналіз складу слухачів передатестаційних циклів свідчить, що серед них переважають лікарі першої та вищої категорії, причому кожний третій з них не підвищував кваліфікацію 7-10 років і більше. Під час перебування на циклі фтизіатри готуться за 156-годинною програмою, яка охоплює всі напрямки фахівця вищої категорії, а базисне тестування і заключний іспит проходять за вимогами категорій, на які претендують слухачі. Навчальним планом передбачено 62 лекційних — години, а інші — для практичних і семінарських занять. Скорочення вдвічі тривалості передатестаційних циклів обумовите виключення з навчального плану викладання позалегеневих форм туберкульозу, рентгенології, радіології, деяких питань пульмонології тощо. Це, звичайно, негативно позначається на підготовці фтизіатрів і фактично перетворює передатестаційні цикли на подовжені цикли інформації та стажування.
Тематичне вдосконалення від 2 до 6 тижнів у майбутньому має стати основною формою циклової підготовки лікарів. Зоно може бути стаціонарним, може бути і виїзним. У великих містах, де значна концентрація фтизіатрів, можлива й іечірня форма підвищення кваліфікації, в тому числі і переривчаста: два-три дні на тиждень. На кафедрі туберкульозу ХМАПО з чотирьох основних розділів фтизіатрії тематичне вдосконалення присвячується виключно лікуванню хворих на  туберкульоз з викладанням питань хіміотерапії, фітотерапії, фізіотерапії та інших методів, що застосовуються сьогодні для позбавлення від сухот.
На наш погляд, організація підготовки фахівця і підвищення його кваліфікації, тобто післядипломне формування спеціаліста, в існуючих умовах має звестися до трьох складових. Перша — самостійна праця інтерна або спеціаліста в надбанні нових знань і вмінь, їх удосконалення. На цьому шляху навчання на циклах, що проводять кафедри або інші освітні заклади, стає допоміжним механізмом професійного зростання.
Оскільки на післядипломному етапі на кафедрі процес навчання стосується вже лікарів, як початківців, так і з великим лікарським досвідом, то педагогічна діяльність кафедр має бути спрямована на використання таких форм, які давали б можливість за відносно короткий термін навчання надати максимум інформації і можливостей засвоєння практичних навичок за одним або декількома розділами спеціальності.
Збільшення питомої ваги самостійної праці з оволодіння професійними знаннями та вміннями буде сприяти скороченню тривалості циклів на кафедрах і подальшій оптимізації навчального процесу шляхом впровадження керованої передциклової підготовки спеціаліста за місцем його роботи. Це відома форма очно-заочного вдосконалення, яка з економічної точки зору сьогодні найбільш доцільна для безперервного професійного вдосконалення. До того ж, ця форма дозволяє не тільки вивчати відповідну літературу, а й аналізувати особистий доробок за певними напрямами лікарської діяльності з подальшим узагальненням і обговоренням під час навчання на циклах. А темами передциклових завдань можуть бути і клінічний аналіз контингенту відділення, і характеристика особливостей хворих з певними формами туберкульозу, і ефективність лікування з використанням різних патогенетичних засобів тощо. А це вже творча робота, і без неї немає кваліфікованого лікаря.
Другою складовою організації підготовки висококваліфікованих фахівців у сучасних умовах є методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу. Якщо перше є необхідністю і умовою існування кафедри, то інформаційне забезпечення професійних потреб практичних лікарів-фтизіатрів у значній мірі має задовольнятись з участю асоціації
вечірнього навчання сприяють підвищенню рівня академічного наукового центру —
Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. акад. Ф.Г. Яновського. Багато залежить і від головних лікарів протитуберкульозних закладів, бо тільки за їхньою участю наукові досягнення у вигляді періодичних видань можуть дійти до кожного фахівця.
Третьою складовою оптимальної системи організації підготовки спеціалістів є контроль засвоєння інформації і ступеня оволодіння професійними навичками. Саме на базі цього контролю (іспити по закінченні передатестаційних циклів) і грунтується обов’язкова атестація фахівців кожні 5 років. За сучасних умов навчання поряд з традиційними формами контролю (семінари, практичні заняття, заліки, іспити, опитування, співбесіди, вирішення типових ситуаційних завдань) вже впроваджений тестовий контроль з використанням контролюючих автоматизованих програм. Слабкою ланкою контролю залишається оцінка ступеня оволодіння практичними навичками. Під час циклу тривалістю 1 місяць перевірити весь комплекс практичних навичок за фахом “Фтизіатрія” у кожного з 20-30 слухачів неможливо. Тому, на нашу думку, слід до переліку вимог для зарахування на передатестаційний цикл включити обов’язкове представлення за повного формою звіту про практичну роботу, затвердженого головним лікарем закладу, в якому працює лікар.
Таким чином, усі форми і методи підготовки і вдосконалення фтизіатріє — інтернатура, спеціалізація, магістратура, клінічна ординатура, передатестаційні цикли, тематичне удосконалення, цикли інформації і стажування, використання поряд з традиційними нових технічних методів навчання і контролю, надання спеціалістам можливості очно-заочного і вечірнього навчання сприяють підвищенню рівня навчального процесу і якості підготовки фтизіатрів.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: