Лученко Я.В., Маленький Б.Н., Масик Н.П.
Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова

 

У хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів (ХОЗЛ) виникають різноманітні порушення серцевого ритму, рефрактерні до дії антиаритміч- них препаратів (В.А. Яковлев і співавт., 1996). З метою вивчення особливостей клінічного перебігу аритмій у хворих ХОЗЛ і оцінки ефективності детоксикації організму при лікуванні їх, методом добового моніторингу обстежено 49 пацієнтів (основна група) з діагнозом БА і ХОБ у віці від 34 до 62 років без супутньої патології серцево-судинної системи. Хворі, крім традиційного лікування, отримували ентеросорбент сілард П в дозі 100 мг/кг маси тіла на добу протягом 7-10 днів. Контрольну групу склали 28 пацієнтів, яким проводили традиційне лікування. Встановлено, що глибина і характер порушень ритму залежали від ступеня дихальної недостатності (ДН), періоду доби і добової дози 2-агоністів. Так, при ДН III ступеня тахікардія спостерігалась у 94,2%, екстрасистолія — у 30,1%, порушення провідності — у 53,4% пацієнтів. Майже у 87% хворих визначалися глибокі дистрофічні зміни в серцевому м'язі. Достовірно частіше, порівняно з денним періодом, виникали аритмії в нічний час і в осіб, які застосовували значні дози 2- агоністів. Після курсового лікування у хворих основної групи майже вдвічі зменшилась частота синусової тахікардії, екстрасистолії, у 1,3 раза покращилися метаболічні процеси у міокарді. У осіб контрольної групи ці показники були статистично недостовірні. Отримані дані свідчать про доцільність включення ентеросорбції сілардом П в комплекс лікування хворих ХОЗЛ.

Читайте так же:

Tags