Зміст

Дослідження крові хворих на туберкульоз легень кількість червоних і білих кров'яних тілець залежить від форми процесу, ступеня вираженості інтоксикації, тривалості захворювання. У вперше захворілих на туберкульоз легень при відсутності інтоксикації ці показники не відрізняються від аналогічних у здорових. Лише у хворих на хронічні форми туберкульозу спостерігають зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну.
Більш значними є зміни кількості лейкоцитів, лейко- грами і ШОЕ. Загальна кількість лейкоцитів при туберкульозі має тенденцію до поміркованого збільшення 10- 15х109/л. Ступінь лейкоцитозу залежить від важкості процесу, інтоксикації, наявних деструкцій. У хворих на малі форми лейкограма не змінена. Для лейкоцитарної формули характерним є зсув нейтрофілів вліво, збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів, лімфопенія.
Клінічна оцінка змін в лейкоцитарній формулі в спеціальній літературі є неоднозначною тому, що ці зміни залежать від багатьох факторів: масивності бактеріемії, стану сенсибілізації, реактивності організму, обміну речовин, супровідних захворювань, які впливають на стан і функцію клітин крові. Але, не дивлячись на різні варіанти, зміни в лейкоцитарній формулі однонаправлені. Для правильної оцінки лейкоцитарної формули необхідно порівняти її з аналогічною до захворювання. Абсолютна кількість лейкоцитів у здорових знаходиться в межах від 4,0х109/л до 8,0х109/л. При захворюванні на активну форму туберкульозу у 25 % хворих кількість лейкоцитів збільшується в 2 і більше разів, порівняно зі станом до захворювання. Аналогічна ситуація і при оцінці кількісних змін у лейкоцитарній формулі. Це особливо стосується кількості лімфоцитів і моноцитів. Туберкульозне запалення виникає, коли є пошкодження імунітету, тобто коли кількість імунокомпетентних лімфоцитів недостатня для ефективної протидії туберкульозному збудникові. Моноцити беруть активну участь у формуванні туберкульозної гранульоми, і це дозволяє вважати їх найбільш специфічними клітинами. При казеозній пневмонії або широких деструктивних процесах можна відмітити тривалу моно- цитопенію, що пов'язана з пригніченням ретикулоендо- теліальної системи. При гострій пневмонії їх кількість не змінюється.
У здорових людей ШОЕ — 3-15 мм/год. При гострих формах туберкульозу легень ШОЕ збільшується до 15- 20 мм/год — незначне, 20-30 мм/год — помірне і 30- 40 мм/год — значне прискорення. Ці ступені прискорення ШОЕ віддзеркалюють характер патологічних змін в легенях. Незначне прискорення ШОЕ має місце при ранньому виявленні хворих на туберкульоз, помірне при своєчасному і значне прискорення ШОЕ при виявленні деструктивних форм туберкульозу легень.
Біохімічні дослідження в клініці туберкульозу проводяться з метою вивчення функціонального стану внутрішніх органів, для визначення активності туберкульозного процесу і щоб підтвердити туберкульозну природу захворювання. У хворих на активну форму туберкульозу легень порушуються процеси всмоктування білків в шлунково-кишковому тракті і біосинтез білків в печінці. Це спричиняє зменшення вмісту білків у крові — порушення її білкового складу. У здорових людей загальний вміст білків у крові дорівнює 65,0- 85,0 г/л. Розрізняють декілька білкових фракцій — альбуміни (55-60 %) і глобуліни (40-45%). Відомо, що синтез альбумінів відбувається у ге- патоцитах, синтез глобулінів у клітинах РЕС і у лімфоцитах. їх біологічне призначення неоднакове: альбуміни потрібні для пластичних функцій ферментів, глобуліни є складовими гуморального імунітету. Тому в клініці туберкульозу основне значення надається оцінці білкових фракцій, особливо концентрації альбумінів і глобулінів. При активному туберкульозі збільшується концентрація р-гло- булінів при зменшенні загальної кількості альбумінів.
Концентрація глобулінів віддзеркалює стан імунологічної реактивності організму. При активному туберкульозі кількість р-глобулнів зменшується внаслідок зниженого їх синтезу в клітинах РЕС і лімфоцитах.Функція печінки оцінюється перед призначенням комбінації туберкулостатичних препаратів і засобів попередження токсичного впливу їх на організм хворого. Визначається вміст у крові загального білка, білірубіну, аланінової та аспарагінової трансаміназ, лужної фосфатази, сечовини, креатині- ну, холестерину, цукру крові та інші показники залежно від потреб клініки. Деякі показники визначаються в динаміці, а також після певних провокацій (туберкулін) і навантаження (цукор). Жовчосинтетична функція печінки при туберкульозі не порушується, хоча при цьому в печінці утворюються туберкульозні гранульоми. Але збільшення вмісту прямого і непрямого білірубіну у крові є важливими показниками порушення жовчотворної функції печінки після перенесеного гепатиту або може виникати під впливом туберкулостатиків.
Враховуючи, що туберкульоз часто поєднується з цукровим діабетом, визначення вмісту цукру у крові є необхідним лабораторним дослідженням. При туберкульозі вміст цукру у крові не змінюється і дорівнює 4,4 мкмоль/л — 5,75 мкмоль/л. Важливим показником функції печінки є дані про вміст аланінової (АлПТ) і аспарагінової (АсПТ) трансаміназ, вмісту сульфгідрильних (SH) і дисульфатних груп (SS), рівня перикисного окислення ліпідів, активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г-6-ФДГ).
Туберкульозне запалення розвивається в умовах зниженої реактивності, і значного імунодефіциту. Для визначення ступеня імунодефіциту проводять визначення вмісту імуноглобулінів, кількості В- і Т-лімфоцитів.

Зміст

Читайте так же:

  • 7.1.1. Туберкульозна інтоксикація Зміст Рання туберкульозна інтоксикація — це перша клінічна форма, яка виникає після зараження у раніше неінфі- кованому організмі. Туберкульозна інтоксикація […]
  • 3.2. Соціальна профілактика Зміст Основою соціальної профілактики є рівень матеріально-побутових  умов життя всього населення. В суспільстві, де вирішені всі або майже всі соціальні аспекти […]
  • 7.1.3. Первинний туберкульозний комплекс Зміст Первинний туберкульозний комплекс — це клінічна форма первинного туберкульозу, яка виникає при масивному інфікуванні і складається із специфічно уражених […]
  • 3_4_ Хіміопрофілактика Зміст Хіміопрофілактика — застосування протитуберкульозних препаратів групи ГІНК з метою попередження виникнення локальних форм туберкульозу. Вона проводиться […]
  • 5.6. Бронхологічні методи дослідження органів дихання Зміст Бронхологічні методи дослідження органів дихання діагностиці і диференціальній діагностиці захворювань органів дихання важливе місце належить методам […]
  • 5.2. Лабораторні методи дослідження харкотиння Зміст Харкотиння здорова людина не виділяє. Воно з'являється внаслідок ураження слизової оболонки трахеї і бронхіального дерева і є сумішшю секрету залоз слизової, […]
  • 5.4. Туберкулінодіагностика Зміст Туберкулінодіагностика  — це специфічні дослідження, які здійснюються за допомогою туберкуліну з метою виявлення інфікованості (при масових […]