Archive for category: Публикации (туберкулез)

 • Економічні аспекти протитуберкульозних програм в Україні

  Сучасний економічний стан України і наявність у країні епідемії туберкульозу змушують переглянути існуючі стратегію і тактику боротьби з цим захворюванням. Не викликає сумніву, що реально втіленими можуть бути тільки економічно обгрунтовані програми. Виходячи з цього, слід констатувати, що більшість протитуберкульозних заходів, які здійснювались у колишньому СРСР, є економічно необгрунтованими. Однак […]

   
 • Эффективность работы «Астма-школы» в Молдове

  Обучение больных бронхиальной астмой (БА) — одна из важнейших задач здравоохранения, т.к. является серьезной проблемой современной медицины. Низкий уровень знаний пациентов о своей болезни, отсутствие системы обучения, недостаток научно-популярной литературы приводят к неблагоприятным результатам лечения БА. Исходя из этого, нами была организована «Астма-Школа», где проводились еженедельные занятия по предложенной программе […]

   
 • Нові організаційно-методичні аспекти підходу до лікування туберкульозу легень в умовах сьогодення

  Принципи хіміотерапії, які розроблені 3-4 десятиріччя тому, продовжують видозмінюватися в плані схем лікування хворих на туберкульоз, а не організаційних підходів. Аксіома загальноприйнятої тактики лікування даної патології полягає в довготривалій хіміотерапії (від 6 до 10-12 місяців) усіх форм туберкульозу. Проте тверезий аналіз піввікового досвіду хіміотерапії вказує, що такий підхід згубний для […]

   
 • Удосконалення організації протитуберкульозної допомоги населенню

  Скорочення в сучасних умовах бюджетного фінансування, на якому переважно завжди залишається фтизіатрична служба, зумовило пошук нових підходів до перегляду всіх блоків організації протитуберкульозної допомоги населенню області. Для цього була обрана вертикальна модель територіального медичного об’єднання (ТМО) “Фтизіатрія” як найбільш раціональна форма централізації сил і коштів з метою протиставлення їх активному […]

   
 • Комп’ютеризація статистичного аналізу медичної інформації

  З метою швидкого, максимально повного й різнобічного статистичного аналізу та підвищення якості наукових розробок нами була розроблена система комп’ютерних програм, що грунтується на відкритих галузевих стандартах і використовує алгоритм обчислення непараметричних критеріїв, докладно описаних у спеціальній літературі. Використання системи для різнобічного аналізу клінічного й експериментального матеріалу дозволило скоротити терміни виконання […]

   
 • Характеристика больных туберкулезом легких по данным клиники кафедры

  Ухудшение эпидемиологических показателей ПО туберкулезу отразилось на характере клинических форм. За последние два года (1996—1997 гг.) в клинику поступило 279 больных. У 237 туберкулезный процесс был впервые выявленным, у остальных отмечалось обострение или рецидив процесса. У 11 больных диагностированы формы туберкулеза, которые раньше встречались редко: милиарный, казеозная пневмония, полисерозит. Особенность […]

   
 • Организация специализированной помощи женщинам, больным генитальным туберкулезом

  Удельный вес внелегочных форм туберкулеза среди туберкулеза всех локализаций по Луганской области составляет 21%; соответственно, туберкулез гениталий — 2,3%, а среди внелегочных форм туберкулеза — 8,7%. Заболеваемость туберкулезом гениталий выросла с 0,42 (1990 г.) до 0,73 (1997 г.), среди вновь выявленных больных — до 50% запущенных случаев. Причинами их являются: […]

   
 • Медицинская и трудовая реабилитация больных деструктивными формами туберкулеза легких — шахтеров угольных шахт

  В некоторых работах приводятся результаты медико-социальной реабилитации больных туберкулезом легких разных профессий и не упоминается о рабочих угольных шахт, перенесших туберкулез. С этой целью мы изучили результаты лечения 79 шахтеров, впервые заболевших деструктивными формами туберкулеза. Через год наблюдения излечились 50,6% больных, у 5,1% наступил летальный исход, у 44,3% — лечение […]

   
 • Основні тенденції розвитку наукових досліджень з проблем діагностики та лікування туберкульозу

  За останні роки зросла розповсюдженість туберкульозу як у світі, так і в Україні, що спричинено економічними умовами, міграцією населення, безпритульністю, зниженням відсотка охоплення імунізацією дітей, послабленням комплексу протитуберкульозних заходів. Метою роботи було визначення тенденцій розвитку наукових досліджень з проблем фтизіатрії на основі аналізу літературних джерел. Встановлено, що проблема резистентності МБТ […]

   
 • Особливості лікування хворих, що перенесли гостру пневмонію, на етапі стаціонар — поліклініка

  На етапі організації медичної допомоги населенню, з урахуванням затяжного перебігу гострих пневмоній, наявності тенденції до розвитку рецидивів, актуальною є розробка методу етапної реабілітації цієї групи хворих. Під наглядом перебувало 122 хворих на гостру пневмонію. При надходженні на лікування клінічний стан хворих відповідав масивності ураження бронхо-легеневої системи та змінам, викликаним порушеннями […]