Archive for category: Публикации (туберкулез)

 • Залежність туберкульозу від температури середовища

  Висока температура середовища (ТС), як і підвищена температура тіла, впливаючи на судинний тонус, змінює мікрогемоциркуляцію, що не може не впливати на виникнення і перебіг туберкульозу (ТБК). Для вирішення цього питання нами вивчена залежність захворюваності на ТБК, що приведена в роботі E.S.Hershfield (Tuberculosis in the World//Chest.—1979.— Vol.76, №6.—P.805-811), від середньої температури […]

   
 • Особливості церебро- та кардіоваскулярних змін у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень

  Уданій роботі представлені результати комплексного клініко-функціонального дослідження центральної, церебральної та периферичної гемодинаміки у 84 хворих (віком від 35 до 50 років) на хронічні неспецифічні захворювання легень (XH3Л) у залежності від ступеня вираженості бронхіальної обструкції. Використані методи: електро- та ехокардіографія в сполученні з велоергометрією, рео- та електроенцефалографія, телевізійна капіляроскопія та комп'ютерна […]

   
 • О патогенетической значимости некоторых факторов риска возникновения хронического бронхита

  Исследование выполнено с целью определения степени патогенетической значимости некоторых экзогенных и эндогенных факторов риска возникновения хронического бронхита. Методом анкетирования опрошено 150 жителей, проживающих в экологически неблагоприятном районе (мужчин — 59, женщин — 92, в возрасте от 16 до 60 лет). Всего среди опрошенных жалобы на патогномоничный признак поражения бронхиального дерева […]

   
 • Зв’язок між ендогенними і екзогенними факторами ризику хронічного бронхіту (ХБ) та імунними показниками у практично здорових людей

  Серед екзогенних факторів ризику (ФР) ХБ вивчалися паління, промислові шкідливості, зловживання алкоголем; серед ендогенних — часті гострі респіраторні захворювання (ГРЗ), повторні і/або затяжні гострі захворювання легень (ГЗЛ). Розглядався зв’язок ФР з показниками імунітету: натуральною кілерною активністю, поглинаючою функцією моноцитів та нейтрофілів, спонтанним та стимульованим тестом з нітросинім тетразолієм нейтрофілів; секреторним […]

   
 • Вплив протитуберкульозних засобів на метаболізм лейкотрієнів у експерименті

  Для кількісної оцінки метаболізму лейкотрієну С4 (ЛТС4) пері- тонеальними макрофагами пацюка використовували метод оберненофазної високоефективної рідинної хроматографії в оригінальній модифікації. Роботу виконували на системі “WATERS”, в якості свідка використовували ЛТС4, синтезований в ІБОНХ ПАН України. Як стимулятор біосинтезу ЛТС4 використовували розчин іонофору Са А 23187. У даній модельній системі дослідили […]

   
 • Патобиологическая роль инфекционного фактора при бронхиальной астме

  Роль хронического инфекционно-воспалительного процесса (ИВП) органов дыхания в патогенезе бронхиальной астмы (БА) является предметом многолетних исследований. Обследовано 221 больного БА с активацией ИВП в бронхо-легочном аппарате и в фазе ремиссии. Установлено, что персистенция микробной флоры и хроническое течение ИВП у больных БА приводит к снижению активности факторов неспецифической резистентности, нарушению […]

   
 • Туберкулез в зависимости от групповой принадлежности крови

  Исследована группа крови у 301 больного с различными формами туберкулеза с целью выяснения частоты встречаемости туберкулеза в зависимости от группы крови больного. Уточнялись форма и особенности течения туберкулеза в зависимости от групповой принадлежности крови. В составе наблюдаемых больных были представлены все формы туберкулеза в различных стадиях патоморфоза процесса. Установлено, что […]

   
 • О психологическом статусе больных туберкулезом

  В контексте учения о единстве соматического и психического в клинике туберкулеза находят применение психотерапевтические приемы, выбор которых в полной мере определяют особенности психологического статуса больных. В клиническом эксперименте (64 больных активным туберкулезом легких) испытана методика комплексной компьютерной психодиагностики (опрос, тесты ЛОБИ, СМОЛ, Люшера). Установлено, что обследованные в основном трезво относятся […]

   
 • Імунологічні критерії діагностики мікобактеріозів

  Вивчали особливості динаміки імунологічних реакцій у 86 експериментальних морських свинок, внутрішньочеревно інфікованих атиповими мікобактеріями (фотохромогенними, скотохромогенними, непігментними та швидкоростучими) і мікобактеріями туберкульозу. Встановлено, що при цьому фагоцитарна активність нейтрофільних лейкоцитів характеризується підвищенням поглинаючої та пригніченням перетравлюючої здатності. Зменшується кількість імунокомпетентних Т-лімфоцитів та пригнічується їхня функціональна активність. Разом з тим, інфікування […]

   
 • Причинно-следственные связи при пневмониях

  За последние годы отмечается тенденция к росту удельного веса пневмоний (П) в структуре НЗЛ з специализированных тульмонологических отделениях г. Новосибирска с 19,5% в 1994 г. до 26,7-27,3% з 1995 и 1996 гг. соответственно. В эти же годы возросли и средние сроки лечения в стационарах с 17,9 до 19,7 и 20,5 […]